Tietosuojaseloste 20.2.2019

Rekisterinpitäjä:

K-Service

Poikkeusharjuntie 373/54

39700 Parkano

y-tunnus: 1756421-6

satu@k-service.fi

www.kservice.fi

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Tarvitsemme näitä tietoja, jotta voimme tuottaa tarjoamiamme isännöinnin- ja kiinteistönhoidonpalveluita.

Yrityksessämme säilytämme henkilötietoja omassa asiakasrekisterissämme. Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • huoneiston tiedot
  • huoneistossa asuvien etu- ja sukunimet
  • henkilötunnukset, silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen takia välttämätöntä
  • sähköpostiosoitteet
  • puhelinnumerot
  • sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat

Säilytämme henkilötietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun asukas/osakas asuu taloyhtiössä tai taloyhtiö on yrityksemme asiakas. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa taloon muuton yhteydessä taloyhtiön osakkailta ja asukkailta eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

Tarvitsemme henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa yrityksessämme tai sähköisissä palveluissamme. Käytämme tietoja taloyhtiön vastike- ja vuokravalvonnassa, saatavien perinnässä, asukastiedottamisessa sekä taloyhtiölle hankittujen palvelujen järjestämisessä. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa yrityksemme ja taloyhtiön etua. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

Henkilötietoja luovutetaan taloyhtiönne virallisille edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä taloyhtiön mahdollisesti käyttämille palveluntarjoajille, kuten kirjanpito-, tilintarkastus-, huolto- ja perintäyhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa talon asukkaalle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja säilytetään tietoturvallisesti salasanoilla ja muilla asiaankuuluvilla suojauksilla varustetuissa paikoissa. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat pyytää pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.